Politikalar

Mebant olarak iş etiği ve değerlerimiz doğrultusunda hareket etmekteyiz, dürüstlük, şeffaflık ve iş ahlakına önem vermekteyiz. Müşterilerimize, çalışanlarımıza ve tüm paydaşlarımıza karşı dürüstlük ilkesini benimsemekteyiz.

Gizlilik ve bilgi güvenliği konusuna büyük önem veririz. Mebant’a ait ticari sırları, müşteri bilgilerini ve diğer hassas bilgileri koruruz. Bu bilgileri sadece yetkilendirilmiş kişilerle paylaşır ve gizlilik anlaşmalarına uygun hareket ederiz.
Mebant olarak çıkar çatışmasından uzak durarak tarafsızlık ilkesine bağlı kalırız. Görevlerimizi objektiflikle yerine getirir ve kişisel çıkarlarımızı iş ilişkilerimizden ayrı tutarız.
Müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve diğer ilişkide olduğumuz tarafların çıkarlarını korurken tarafsızlığı gözetiriz.
Yasal sorumluluklarımızın yanı sıra; müşterilerimize, çalışanlara, hissedarlarımıza, tedarikçi ve iş ortaklarımıza, rakiplerimize, topluma, ve Mebant adına karşı aşağıda sıralanan sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen gösteririz.

Yurtiçi ve yurtdışında mevcut tüm faaliyet ve işlemlerimizi T.C. yasaları ve milletlerarası hukuk çerçevesinde yürütür, yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunarız.

Müşteri memnuniyeti odaklı, müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap vermek anlayışla çalışırız. Hizmetlerimizi, zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunmayı amaçlar; müşterilerimize saygı, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşırız.

Çalışanların özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz. Tüm çalışanlarımızın bireysel tercihlerine ve seçimlerine saygı gösterir ve tarafsız bir tavır sergileriz. Çalışanların işe alımı, terfi ve atamalarında görev uygunluğunu göz önünde bulundurarak objektif bir yaklaşım benimseriz. Aynı zamanda fırsat eşitliği ilkesine sıkı sıkıya bağlı olarak, tüm çalışanlarımıza eşit ve adil bir değerlendirme süreci sağlarız. Çalışanların performans ve kişisel gelişimini sağlayacak “cinsiyet, yaş, siyasi düşünce, fiziksel engel, etnik köken ve dini inanca yönelik ayırım yapmaz, kişilere ayrıcalık tanımayız.

İyi bir müşteriden beklendiği şekilde adil ve saygılı davranır, yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmek için gerekli özeni gösteririz. Başka kurumlarla olan iletişimde, Tedarikçi ve/veya İş Ortağımızın itibarını zedeleyecek söylemlerde bulunmayız.

Faaliyetlerimizi yürütürken yasal ve etik sınırlar içinde rekabet eder, herhangi bir haksız rekabetten uzak dururuz. Aynı zamanda, toplumda sağlıklı bir rekabet ortamının oluşmasına katkı sağlamak amacıyla ilgili çalışmalara destek veririz. Mücbir durumlarda ise rakiplerimize gereksinim duydukları desteği sağlamak için elimizden geleni yaparız.

Demokrasinin, insan haklarının ve çevrenin korunması; eğitim ve hayır işleri, suç ve yolsuzlukların ortadan kaldırılmasını önemseriz. İyi bir vatandaş olma bilinciyle toplumsal konularda öncü olarak duyarlı bir şekilde hareket eder; sivil toplum örgütlerinde, kamu yararına olan hizmetlerde, bu konularda uygun faaliyetlerde rol almaya çalışırız.

İş ortaklarımız, müşterilerimiz ve diğer paydaşlarımız, profesyonellik ve dürüstlük prensiplerimiz sayesinde bize güven duyarlar. Hizmetlerimizi, şirket politikaları, profesyonel standartlar, taahhütlerimiz ve etik kurallar çerçevesinde sunarız, yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gerekli özveriyi gösteririz.

Mebant’ın kalite politikası, gereği istenilen kalite şartlarına uygun ürünleri zamanında ve ekonomik bir şekilde müşterilere sunmaktayız. Müşteri beklentilerini karşılayarak sürekli müşteri memnuniyetini sağlamayı hedefleriz. İyileştirme, verimlilik artışı ve teknolojik yenilikleri takip ederek üretim kapasitesini ve maliyetleri optimize etmekteyiz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurallarını uygulamak Mebant olarak önceliğimizdir.

Tüm faaliyetlerimizde; İşletme sınırlarımız içerisinde ve dışarısında çalışanlarımızın katılımıyla risk değerlendirmesi yapmayı, Sıfır iş kazası hedefini benimseyerek verimliliğimizin artırılmasını, İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli tedbirleri belirlemeyi, uygulamayı ve uygulatmayı, İş sağlığı ve güvenliği eğitimine verdiğimiz önemin tüm üretim süreçlerinde uygulanmasını, Çalışanların yasal ve hak sorumluluklarını gözeterek sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı sunulmasını, İş sağlığı ve güvenliği konusunda proaktif bir yaklaşım ile süreçlerimizi sürekli iyileştirmeyi, beyan ve taahhüt etmekteyiz.

MEBANT olarak, sürdürülebilirlik faaliyetlerimizde toplumsal, çevresel ve ekonomik boyutları göz önünde bulunduruyoruz. Sürekli iyileştirme ve değişime uyum sağlama prensiplerine dayanarak belirlediğimiz hedeflere doğru ilerliyoruz.

Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikamız, iş modellerimizi devam ettirebilir, gelecek stratejilerine dayandırarak toplu bir yaklaşım benimsemektedir. Müşteri ve tedarikçilerimizle birlikte bir değer zinciri oluşturarak sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarını birlikte ele alıyoruz. Politikamız, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim temelinde aşağıdaki ilkeleri içermektedir:

 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalık yaratmak ve riskleri en aza indirmek,
 • Sürekli iyileştirme ve etkin risk yönetimi,
 • Doğayı ve doğal kaynakları korumak,
 • Çalışanların motivasyonunu ve üretkenliğini artırmak,
 • Eğitimlere katılımı teşvik etmek ve iletişimi desteklemek,
 • Enerjiyi verimli kullanmak,
 • Çalışanların bilincini artırmak,
 • Sürdürülebilir çevre yönetimi politikası izlemek,
 • Bilgi güvenliğini sağlamak,
 • Ticari ilişkileri şeffaf yönetmek,
 • Müşteri memnuniyetini ön planda tutmak,
 • Endüstriyel kirliliği en aza indirgemek ve atık yönetimini optimize etmek,
 • Tedarikçileri sürdürülebilirlik konusunda geliştirmek,
 • Yolsuzluk ve rüşvetle mücadele etmek,
 • Etik değerlere uygun davranmak.

Kurumsal yönetim yapısı, risk yönetimi ve iş etiği de yönetim ve sürdürülebilirlik kapsamında önem taşıyan konulardır. Bu çerçevede, kurumsal yönetim ilkelerine uygun çalışmaların devamı ve hayata geçirilmesi, müşteri ve tedarikçilerle birlikte sosyal sorumluluk faaliyetlerinin yürütülmesine önem vermekteyiz.

Çevre Yönetim Sistemimiz;
İzolasyon amaçlı süngerlerin uygun üretim süreçleri ile şekillendirilmesini ve farklı sektörlerdeki müşterilere kendi araçlarımızla sevk edilmesini içermektedir. Aşağıdaki ilkeler doğrultusunda hareket etmekteyiz:

Tüm faaliyetlerimizde;

 • Yasal mevzuata uyum sağlamak,
 • Ekolojik dengeyi korumak ve çevreyi geliştirmek için tedbirler almak,
 • Kirliliği kaynağında önlemek ve çevresel etkileri minimize etmek,
 • Doğal kaynakları verimli kullanarak tüketimi azaltmak,
 • Atık miktarını azaltmak ve geri kazanımını sağlamak,
 • Çevresel performansı izlemek ve sürekli olarak geliştirmek,
 • Kamu kuruluşları, çevre kuruluşları ve müşterilerle iş birliği yapmak,
 • Çalışanları çevresel konularda bilinçlendirmek ve hedeflere katkı sağlamak.

LABORATUVAR

Laboratuvarımız ISO17025 standardını temel alarak hammadde ve ürünlerin fiziksel kontrollerini gerçekleştirmektedir. Müşterilerimize uygun kalitede ürünlere sahip oldukları güvencesini vermek için test yöntemleriyle teyit ediyoruz. Aşağıda belirtilen hedeflere odaklanarak çalışıyoruz:

Laboratuvar kontrol ve test metotlarını müşteri taleplerini karşılayabilecek şekilde geliştirmek,